ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภาวิณี จาอินต๊ะชุมชนบ้านป่ามะม่วงลาออกจากราชการ 
2นางสาวอาภัสรา เรืองโรจน์ผาผึ้งวิทยาคมเทศบาลตำบลในเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
3นางสาววรรณา สุขใสบ้านลานเต็งท.ศรีพนามาศ รร.ท.ศรีพนมาศพิทยากร
4ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์บ้านยางโองนอกสพม 38 รร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม
5นายรัติน์พงษ์ สันตติภัคอนุบาลบ้านท่าปุยสพม.38 รร.ยกกระบัตรวิทยาคม
6นางกัลยา โอดเฮิงเด่นไม้ซุงวิทยาคมสพป.แพร่ เขต 1 รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร
7นางสาวศศิพิมล เทพพรมวงค์หมู่บ้านตัวอย่างสพป.ลำปาง เขต 1 รร.อนุบาลลำปาง
8นางสาวนันท์นภัส คำแย้มบ้านหนองนกปีกกาสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รร.อนุบาล อุตรดิตถ์
9นายชนพัฒน์ นาคยาบ้านดงลานสพม.34 รร.ยุพราชวิทยาลัย
10นางสาวณิรินทร์รดา เย็นจุรีย์ชุมชนชลประทานรังสรรค์สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รร.บ้านแม่เหียะสามัคคี
11นางสาวจิณณ์ณิชา ตาสีบ้านใหม่สามัคคีสพป.เชียงใหม่ เขต 1 รร.แม่ตะไคร้
12นางวรรณชนก เดิมสมบูรณ์บ้านหนองปลาไหลสพป.พิจิตร เขต 2 รร.บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
13นางสาวรัตนาวดี เที่ยงตรงบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)สพป.สุโขทัย เขต 2 รร.บ้านปากสิน(ตันประชานุเ
14นางสาวเอณิกาณ์ การกล้าผาผึ้งวิทยาคมสพป.สระบุรีเขต 2 รร.วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิท