ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจักรกฤษ ทองดอนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
2นางสมใจ เอื้อรุ่งเรืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
3นางกาญจนา แสงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
4นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์บ้านโป่งแดงเกษียณอายุ 
5นางสาวเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้บ้านวังประจบเกษียณอายุ 
6นายสัญญา หาบุญพาทเด่นวิทยาเกษียณอายุ 
7นายบัณฑิต แก้วคำบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
8นายจิระโรจน์ จอกทองบ้านสันป่าป๋วยเกษียณอายุ 
9นายธงไชย บุญประกอบเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
10นางสายทอง เวียงศิริอนุบาลตากเกษียณอายุ 
11นางสุมาลี สีอ่อนอนุบาลตากเกษียณอายุ 
12นางรัฐนันท์ สมยาตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
13นางกนกพร จามรพิพัฒน์ตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
14นางชนินทร์ธร พงษ์กัณฑาตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
15นายเจริญ เกิดแสงบ้านหนองกระโห้เกษียณอายุ 
16นายภราดร สายเพ็ญบ้านหนองกระโห้เกษียณอายุ 
17นายธงชัย วิเศษคำบ้านลานห้วยเดื่อเกษียณอายุ 
18นายมนู เกวีบ้านโป่งแดงเกษียณอายุ 
19นายสำเริง เสาสุขบ้านหนองนกปีกกาเกษียณอายุ 
20นางวชิตา แพ่งสุภาบ้านวังประจบเกษียณอายุ 
21นางนฤมล เกิดสินธุ์บ้านสะแกเครือเกษียณอายุ 
22นายสนิท ศุกกรีรักษ์บ้านสะแกเครือเกษียณอายุ 
23นายพิษณุ ทองแดงบ้านหนองร่มเกษียณอายุ 
24นางสุธีรา ภุมกาบ้านคลองสักเกษียณอายุ 
25นางดาราพร พันธุ์เขียนบ้านคลองสักเกษียณอายุ 
26นางสมจิต มงคลดิลกบ้านท่าเล่เกษียณอายุ 
27นางโสภา สุภานุสรเด่นวิทยาเกษียณอายุ 
28นางนันทนา เขียวมณีอนุบาลรอดบำรุงเกษียณอายุ 
29นางสุพร ธนทรัพย์ทวีเสริมปัญญาเกษียณอายุ 
30นางสุพิศ สิงห์สกุลบ้านแม่สลิดเกษียณอายุ 
31นางมาลี จันทราชบ้านแม่สลิดเกษียณอายุ 
32นางวรรณีดี เชี่ยววานิชบ้านแม่สลิดเกษียณอายุ 
33นายประเทือง จันทราชยางโองน้ำวิทยาคมเกษียณอายุ 
34นางลั่นทม ยอดกุศลยางโองน้ำวิทยาคมเกษียณอายุ 
35นางรัตนา ขวัญชัยสว่างวิทยาเกษียณอายุ 
36นายประหยัด ยะถาบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
37นางทิพย์วิภา ยะถาบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
38นายแถลง หมูหล้าบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
39นางนพรัตน์ อ่อนนุ่มศรีวิทยาเกษียณอายุ 
40นายธวัชชัย อ่อนนุ่มชูวิชาราษฎร์เกษียณอายุ 
41นางบุษบา ปราจันทร์ชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
42นายวิทยา อินทร์พรหมชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
43นางปิยาภรณ์ วีวงษ์ชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
44นายสินทร ชุมภูชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
45นางอโนรัตน์ สุขสุวรรณชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
46นายผดุง อุปคุตบ้านแม่พะยวบเกษียณอายุ 
47นายบุญธรรม ชัยเดชบ้านทุ่งกระเชาะเกษียณอายุ 
48นางวัลยา ขาวหอมบ้านทุ่งกระเชาะเกษียณอายุ 
49นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
50นายประดิษฐ์ แก้ววรรณบ้านใหม่เกษียณอายุ 
51นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุขบ้านใหม่เกษียณอายุ 
52นายสุรินทร์ สายพิมพ์ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาเกษียณอายุ 
53นางประเทือง วงษ์กาวินเขื่อนภูมิพลเกษียณอายุ 
54นางนงลักษณ์ ศรีสุขเขื่อนภูมิพลเกษียณอายุ 
55นายไพฑูรย์ วงษ์แก้วอนุบาลบ้านท่าปุยเกษียณอายุ 
56นางพรรณี ฟักทองอยู่อนุบาลบ้านท่าปุยเกษียณอายุ 
57นางสาวพราวรัศมี สาลีวังหวายวิทยาคมเกษียณอายุ 
58นางกิตติมาพร พรมรองบ้านดงลานเกษียณอายุ 
59นายถวิล ไหมตันบ้านหนองเชียงคาเกษียณอายุ 
60นางพิกุล มูลมั่งชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควเกษียณอายุ 
61นางสุภาพ แก้วแสนตอชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควเกษียณอายุ 
62นางยมนา ไววิทยานนท์ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควเกษียณอายุ 
63นายนิมิตร พรมเสนวงศ์บ้านท่าไผ่เกษียณอายุ 
64นางสาวมยุรา กาละบ้านสามเงาเกษียณอายุ 
65นางสาวพิมพาพร เนียมรอดบ้านป่ายางตะวันตกเกษียณอายุ 
66นางอวภาส์ ลายอดบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)เกษียณอายุ 
67นางสาวทัศนีย์ นทีประสิทธิพรอนุบาลบ้านวังเจ้าเกษียณอายุ 
68นางวันดี เทภิกันอนุบาลบ้านวังเจ้าเกษียณอายุ 
69นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
70นางสำเริง แก้วเมืองเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
71นางสาวสมัยพร ทองดีเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
72นายเสริมศักดิ์ ญาณกิจเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
73นายสุวรรณ ใจเรือนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
74นายไพโรจน์ วันคำเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
75นายปรีชา เครืออิ่มดงซ่อมพิทยาคมเกษียณอายุ 
76นางมัตติกา อินทร์สุขบ้านท่าตะคร้อเกษียณอายุ 
77นายพิชัย ภู่คงบ้านทุ่งกงเกษียณอายุ 
78นางจุรีมาศ นันตาบ้านตะเคียนด้วนเกษียณอายุ 
79นางทองคำ จูมดอกบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)เกษียณอายุ 
80นายประเสริฐ เลิกสายเพ็งบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)เกษียณอายุ 
81นางศิริวรรณ แสงทองตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2เกษียณอายุ 
82นางสาวพิศมัย สิทธิวงษ์ชุมชนบ้านไม้งามลาออกจากราชการ 
83นายสมัย วงษ์คำบ้านนาตาโพเกษียณอายุ 
84นายสมศักดิ์ แก้วบุญช่วยตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ