ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเกรียงไกร อ่อนยิ้มบ้านท่าเล่ศุนย์การศึกษาพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์ 25
2นางสาวสุประวีณ์ หาวันบ้านป่ายางตะวันตกสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
3นายวีรยุทธ แสงสุขบ้านมูเซอถึงแก่กรรม