ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนุตพล ธรรมลังกาบ้านลานสางวังเจ้าวิทยาคม สพม.38
2นางอรพรรณ ทองธิราชบ้านสันกลางขาดไปสพป.ลำปาง เขต 2 สพป.ลำปาง เขต 2
3นางนฤมล คำปิวทาบ้านหนองบัวเหนือลาออกจากราชการ 
4นางจำลอง ใจเอี่ยมอนุบาลตากลาออกจากราชการ 
5นางสาวลลนา เมืองใจมาผาผึ้งวิทยาคมเทศบาลเมืองลำปาง เทศบาลเมืองลำปาง