ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพิณทิพย์ หอมสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ศึกษาธิการจังหวัดตาก ศึกษาธิการจังหวัดตาก
2นางสาวรชธร ภิญญดาวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ศึกษาธิการจังหวัดตาก ศึกษาธิการจังหวัดตาก