ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1ว่าที่ร้อยตรีสมพร อินทนาเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ลาออกจากราชการ 
2นายนิคม เทพวงค์หนองเสือพิทยาคมรร.แม่มอญวิทยา สพป.เชียงรายเขต 1