ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุชาติ ชัยแจ้งตากสินราชานุสรณ์ถึงแก่กรรม 
2นางสาววันทนา มาภู่บ้านลานเต็งถึงแก่กรรม 
3นางปวีณพร บุญฟูบ้านใหม่ลาออกจากราชการ 
4นางสาวเบญจมาศ บุตรสมบัติหมู่บ้านตัวอย่างโรงเรียน สพป.ขอนแก่น 5