ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชบาไพร ชำนาพึงบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลลาออกจากราชการ 
2นางสาวสุวรีย์ ตาคำมาบ้านโป่งแดงลาออกจากราชการ 
3นางพรรณี สมจิตรบ้านโป่งแดงขาดไปสพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 1
4นายธนิต ดวงเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
5นางจันทนา เดชโยธินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
6นายสมยศ ต่ายแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
7นางมัณฑนา ทังดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เกษียณอายุ 
8นางปราณี ศรีบัวจับอนุบาลตากเกษียณอายุ 
9นางสาวบุญชอบ พรมทับอนุบาลตากเกษียณอายุ 
10นางวันทนีย์ ปรมาริยะอนุบาลตากเกษียณอายุ 
11นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์อนุบาลตากเกษียณอายุ 
12นางกัญญา เพ็ชรชมอนุบาลตากเกษียณอายุ 
13นางเรณู จุฑาคุปต์ตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
14นางสาวสุนีย์ เหล่าสมอคำตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
15นางสาวนพมาศ คำตาตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
16นางชลีพร นิลพันธุ์ตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
17นางศิริลักษณ์ ใจบุญตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
18นางบุญนิ่ง จะบังตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
19นางสาววรรณา นาคแก้วตากสินราชานุสรณ์เกษียณอายุ 
20นายประสิทธิ์ จะบังบ้านลานห้วยเดื่อเกษียณอายุ 
21นางฉอ้อน ทองสนิทบ้านหนองนกปีกกาเกษียณอายุ 
22นางวาสนา เปล่งปลั่งหนองเสือพิทยาคมเกษียณอายุ 
23นางนภาพร จินดาหนองเสือพิทยาคมเกษียณอายุ 
24นายชุมพล จันทร์สายทองอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าเกษียณอายุ 
25นางชนกกมล แสงนุชอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าเกษียณอายุ 
26นางศรีสมหมาย แก้วมากอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าเกษียณอายุ 
27นางธนะเพ็ญ แหมาบ้านตลุกกลางทุ่งเกษียณอายุ 
28นางเครือนาถ วรรณสุทธิ์บ้านตลุกกลางทุ่งเกษียณอายุ 
29นางสุมาลี คุณชื่นบ้านท่าไม้แดงเกษียณอายุ 
30นางศรีสวัสดิ์ เครืออยู่บ้านท่าไม้แดงเกษียณอายุ 
31นางศิริวรรณ อินทนนท์เด่นวิทยาเกษียณอายุ 
32นางเบญจมาศ พลนิรันดร์วัดปากห้วยไม้งามเกษียณอายุ 
33นางลำเพย ศิริพุฒวัดปากห้วยไม้งามเกษียณอายุ 
34นายไกรวุฒิ วงษ์ดีบ้านหนองบัวเหนือเกษียณอายุ 
35นายเวท ทองแดงชุมชนวัดสันป่าลานเกษียณอายุ 
36นางจริยาภรณ์ เพียรนาคบ้านวังไม้ส้านเกษียณอายุ 
37นางมณี พันธุ์พืชบ้านวังไม้ส้านเกษียณอายุ 
38นายณัฐกิตติ์ ทำมาตาบ้านเกาะลานเกษียณอายุ 
39นายริน ปรมาริยะบ้านน้ำดิบเกษียณอายุ 
40นายวันชัย แสงเนตรบ้านน้ำดิบเกษียณอายุ 
41นายอภิสิทธิ์ พรมมาบ้านน้ำดิบเกษียณอายุ 
42นางนิธิศา เชื้อทองบ้านน้ำดิบเกษียณอายุ 
43นายสมยศ อินคำเชื้อบ้านห้วยแม่บอนเกษียณอายุ 
44นางสาวละเมียด พรมจันทร์บ้านแม่สลิดเกษียณอายุ 
45นางสุวดี ปัญญาคมบ้านแม่สลิดเกษียณอายุ 
46นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมใสบ้านยางโองนอกเกษียณอายุ 
47นายสายัณห์ ทองอินทร์ยางโองน้ำวิทยาคมเกษียณอายุ 
48นายจรูญ เรืองเกษมสว่างวิทยาเกษียณอายุ 
49นายกอบกุล คมเฉลียวบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
50นางอวยพร บุญมาลีรัตน์บ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
51นางสุภา รัตนอุทัยกุลบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
52นางจินดา เกษวงษ์รอตบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
53นายพัฒนพงษ์ ไกรแสงบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
54นางพนิดา พรพาหาบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
55นางศันสิตา คงปานบ้านตากประถมวิทยาเกษียณอายุ 
56นายอภิชาติ เลื่อนชิดศรีวิทยาเกษียณอายุ 
57นางศิทัชยา แสนชัยชูวิชาราษฎร์เกษียณอายุ 
58นายพิง ศรีเพ็ญชูวิชาราษฎร์เกษียณอายุ 
59นางอำพร คำปลิวชูวิชาราษฎร์เกษียณอายุ 
60นางสาคร คงเมืองชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
61นางชูศรี ศรีเพ็ญชุมชนบ้านแม่ยะเกษียณอายุ 
62นางพูลศรี ยอดแก้วบ้านแม่พะยวบเกษียณอายุ 
63นายมนตรี นิธิกุลบ้านดงยางเกษียณอายุ 
64นายสมภพ สุขสุวรรณบ้านดงยางเกษียณอายุ 
65นางบุญยิ่ง บุญสูงบ้านทุ่งกระเชาะเกษียณอายุ 
66นางแสงจันทร์ ชัยเดชบ้านทุ่งกระเชาะเกษียณอายุ 
67นางอังคณา คำหล่อบ้านทุ่งกระเชาะเกษียณอายุ 
68นายฤทธิ์ษดี วงษ์กาวินบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
69นายเสน่ห์ หลอมทองบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
70นางตุ๋ย รอดทัศนาบ้านห้วยพลูเกษียณอายุ 
71นายอดุลย์ นัยวุฒิบ้านใหม่เกษียณอายุ 
72นายอัครเดช รื่นยศบ้านท้องฟ้าเกษียณอายุ 
73นายอนันต์ ทะตาเขื่อนภูมิพลเกษียณอายุ 
74นางอุมารินทร์ ชวาลกิจอนุบาลบ้านท่าปุยเกษียณอายุ 
75นายศิลปชัย กิตินันทน์หินลาดนาไฮวิทยาคมเกษียณอายุ 
76นายสุรพล ฟักทองอยู่บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102เกษียณอายุ 
77นางจันทร ศรีคำเครือบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102เกษียณอายุ 
78นายอิทธิศักดิ์ กาญจนคงคาวังหวายวิทยาคมเกษียณอายุ 
79นางนงลักษณ์ ปุ้ยพันธวงศ์บ้านปากทางเขื่อนภูมิพลเกษียณอายุ 
80นายจำเริญ จันทบุรีบ้านคลองไม้แดงเกษียณอายุ 
81นางสาวศุภนิดา โพศรีชุมชนชลประทานรังสรรค์เกษียณอายุ 
82นางเพ็ญศรี อึ้งพงษ์ธิปชุมชนชลประทานรังสรรค์เกษียณอายุ 
83นางจันทนา เรืองงามชุมชนชลประทานรังสรรค์เกษียณอายุ 
84นายสุพร ปงกาบ้านสามเงาเกษียณอายุ 
85นางสุปราณี กาละบ้านสามเงาเกษียณอายุ 
86นางนิตยา สุขมณีบ้านท่าปุยตกเกษียณอายุ 
87นายจำลอง แก้วเมืองเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์เกษียณอายุ 
88นางสาววรรณี สุยะชัยบ้านท่าตะคร้อเกษียณอายุ 
89นางสาวเกศรินทร์ ยิ้มเกตุบ้านท่าตะคร้อเกษียณอายุ 
90นายสมพันธ์ นันตาบ้านทุ่งกงเกษียณอายุ 
91นายทนงศักดิ์ มั่นแก้วบ้านวังตำลึงเกษียณอายุ 
92นางรุ่งนภา เสนสมบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)เกษียณอายุ 
93นายสมภักดิ์ โตเฟืองหินลาดนาไฮวิทยาคมเกษียณอายุ 
94นายทองทศ สิงใสชุมชนชลประทานรังสรรค์เกษียณอายุ 
95นายบุญส่ง จินนาดงซ่อมพิทยาคมเกษียณอายุ 
96นายภูวนาท มูลเขียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ
97นายจิรวัฒน์ รักพ่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
98นายวันชัย สนปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
99นางอลิสา สินธุ์โสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
100นายชัยวรา หอมสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
101นางปฎิณญา นิรมย์มณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
102นางฉวีวรรณ สุภาษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
103นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
104นางสาวสุปราณี พุ่มจุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
105นายทวีป พึ่งคร้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
106นางสาวมยุรี มิตสานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
107นางฐิตานันท์ ขัติวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
108นางสาวศศิธร สุวรรณพูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการตาก สำนักงานศึกษาธิการตาก
109นายสุเทพ วิสุทธิแพทย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด