รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 055515709 
101ชุมชนบ้านป่ามะม่วงนางอัญชัญ ครุธแก้ว 055513578 
102ชุมชนบ้านไม้งามนายวิรัตน์ เพ็งสอน 055511651 
103ชุมชนบ้านวังหินนายประยุทธ ครุธแก้ว 055513576 
104เด่นวิทยานายพัฒนา สุขหล้า 055571087 
105ตากสินราชานุสรณ์นายฉัตรชัย งาเนียม 055511136 
106บ้านเกาะอ้ายด้วน  055560136 
107บ้านคลองสัก  055540424 
108บ้านคลองห้วยทรายนายผิน ผัดตุ่น 055513586 
110บ้านชะลาดระฆัง  055560123 
111บ้านตลุกกลางทุ่ง    
112บ้านตลุกป่าตาลนายวัฒนา วัชรกิจ 055560124 
113ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมนายมงคล เมธีธรรม 055560175 
114บ้านท่าไม้แดงนายธีระ ม่วงไตรรัตน์ 0816745860 
115บ้านท่าเล่นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา 055560138 
116บ้านน้ำด้วนนางสินีนาถ รสเครือ 055560137 
117น้ำดิบพิทยาคมนางณภัทร์ นุสิทธิ์ 055517237 
118บ้านเนินมะลื่นนางศิริกุล คงเฟื่อง 055517242 
119อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า  055516517 
120บ้านโป่งแดงนายไพศาล จันทร์สายทอง 0899580298 
121บ้านโพรงตะเข้นายประยูร คุณนาม 055560125 
122บ้านมูเซอนายคธาวุธ ประเสริฐผล 055507055 
124บ้านลานเต็งนายสุทน ใจคำ 055560131 
125บ้านลานมะคร้อ  055560122 
126บ้านลานสาง  0555560129 
127บ้านลานห้วยเดื่อ  055560127 
128บ้านวังประจบ  055560132 
129บ้านวังม่วงนางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะ 055560114 
130บ้านสะแกเครือนายอดุลย์ ธนะขว้าง 055560133 
131บ้านหนองกระทุ่มนายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์ 055560126 
132บ้านหนองกระโห้นายธนู จำปานิล 055 514383 
133บ้านหนองแขมนายกิตติคุณ เทพคำอ้าย 055505084 
134บ้านหนองนกปีกกานายดิเรก มั่นเมือง 055560128 
135บ้านหนองบัวใต้นางศิริลักษณ์ บุญชู 055513586 
136บ้านหนองบัวเหนือนายสุภาพ เหล็กบุญเพชร 055505612 
137บ้านหนองร่มนายชัชวาลย์ ทองกรณ์ 055519188 
138หนองเสือพิทยาคมนางสมพิศ เกิดนวล 010403037 
139บ้านห้วยนึ่ง  055513587 
140บ้านห้วยเหลือง  055560176 
141วัดปากห้วยไม้งามนายสมศักดิ์ ใจจันทร์ 0555710612 
142อนุบาลตากนายเสวก บุญประสพ 055511138 
201ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษานายพิภพ โพนสาลี 055560113 
202ชุมชนบ้านแม่ยะนายแสวง แสนฟ้างาม 055550162 
203ชุมชนวัดสันป่าลานนายอดุลย์ พิมพรม 055591029 
204ชูวิชาราษฎร์นางอรชร ปราจันทร์ 055550197 
205บ้านเกาะลานนางเสาวนีย์ หลอมต้น 055592039 
206บ้านฉลอม    
207บ้านดงยาง  055555256 
208เด่นไม้ซุงวิทยาคม  0819710340 
209บ้านตากประถมวิทยา  055591031 
210บ้านท้องฟ้า  0869257412 
211บ้านทุ่งกระเชาะนายมานพ ธาราดรุณีกุล 055555255 
212บ้านน้ำดิบ  055560115 
213บ้านปากวังนางสาววาสนา สาเลิศ   
214บ้านแม่พะยวบนายสิรภพ หลอมทอง 055550101 
215บ้านแม่สลิดนางสาววทัญชลี สอนกอง 055587186 
216บ้านยางโองนอกนายนภดล ปราจันทร์ 055587184 
217บ้านวังไม้ส้านนางสาวธัญพิชชา บุญนะ 055560112 
218บ้านสันกลาง  055587185 
220บ้านห้วยพลูนางมาลินี อโนทัย 055560174 
221บ้านห้วยแม่บอนนายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล 055587222 
222บ้านใหม่นายเกิดผล แสนพรม 055555259 
223ประชาพัฒนานายชุติพงศ์ อโนทัย 055548019 
224อนุบาลรอดบำรุงนายวิทยา เอี่ยมทุเรียน 055591032 
225วัดพระธาตุน้อย    
226ยางโองน้ำวิทยาคมนายสุทิน หมูยา 055587182 
227ศรีวิทยานายศฤงคาร ใจปันทา 055591030 
228สว่างวิทยานางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์   
301เขื่อนภูมิพล  055599119 
302ชุมชนชลประทานรังสรรค์นายไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว 055599069 
303ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควนางสาวธิติธร สืบสมุทร 055597190 
304บ้านคลองไม้แดงนางกฤษณา เชียงแก้ว 055560130 
305บ้านดงลาน  055560155 
306อนุบาลบ้านท่าปุยนางปิยนันท์ ใจแก้ว 055599089 
307บ้านท่าปุยตก  055599320 
308บ้านท่าไผ่  055597189 
309บ้านนาตาโพนางอัญชนา เกตุกลมเกลา 055560163 
310บ้านปากทางเขื่อนภูมิพลส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์ 055517244 
311บ้านป่ายางตะวันตกนายสมศักดิ์ ปาแดง 018753378 
312บ้านป่ายางใต้นายณัฐวัฒน์ สมมะโน 0869319543 
313บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102นายนิรุช ขอสุข 055517135 
314บ้านวังโพนางกิตติยา จอกทอง 055560154 
315วังหวายวิทยาคมนายธนัชพงศ์ สืบวาณิชย์ 055599130 
316บ้านสันป่าป๋วยนายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร 055560167 
317บ้านสามเงานายวิวัฒน์ รวมเจริญ 055514840 
318บ้านโสมงนางเอื้อมพร ศรีดารา 055560166 
319บ้านหนองเชียงคานางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม 055597188 
320หินลาดนาไฮวิทยาคม  055560170 
321บ้านใหม่สามัคคีนางสาวสกุณา อินอยู่ 055597187 
322บ้านอูมวาบนายเสกสรร สวยสม 055560168 
323วัดสามเงานายทศพล พรมดี   
324หมู่บ้านตัวอย่างนายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม 055517227 
401ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2นายบุญช่วย คำปิวทา 055560102 
402ดงซ่อมพิทยาคมนายอนันต์ กาวินำ 0878477669 
403เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์  055500131 
404บ้านตะเคียนด้วน    
405บ้านท่าตะคร้อนายสมหมาย ศรีเมฆ 0810469138 
407บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)นายนรินทร์ บัวลอย   
408บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภา 0840492682 
409ผาผึ้งวิทยาคมนางสาวณัฐชา อัครทรงพล 055560165 
410อนุบาลบ้านวังเจ้านางวาสนา คมเฉลียว 055556065 
411บ้านวังตำลึงนายสิริเชษฐ์ เย็นชื่น 055517137 
413บ้านหนองปลาไหลนางสาวหัสยา คงแก้ว   
414บ้านใหม่เสรีธรรมนายพีรพงศ์ โพธาชัย 055560101 
415บ้านวังน้ำเย็นนายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์ 0897046130 
416บ้านศรีคีรีรักษ์นายอนุชิต เชษฐตระกูล 0810412972